Adrià Mercader

Quanesfesta.cat: fem només una cosa, i fem-la bé

February 26, 2023 | Archive

(Jump to the English version below)

El que necessitava era prou senzill:

Com puc afegir les festes laborals a Catalunya (incloent les festes locals) al meu calendari des d’un lloc oficial?

Malauradament, una tasca simple com aquesta no sembla que sigui possible.

Les pàgines disponibles des de la Generalitat ofereixen una experiència molt pobra:

Hi ha multitud d’altres llocs web que llisten les festes laborals, però malauradament acostumen a ser llocs no oficials infestats de trackers, publicitat intrusiva i contingut autogenerat per a SEO (i tampoc inclouen festes locals ni descàrrega d’arxius ICS).

En comptes d’anar a queixar-me a Twitter (tot i que en tenia moltes ganes), vaig decidir crear el recurs que m’hauria agradat trobar-me. D’aquí va sorgir quanesfesta.cat.

El lloc web quanesfesta.cat

Un lloc web amb una funcionalitat ben definida que:

L’aplicació resultant està clarament influïda per l’excel·lent equivalent per al Regne Unit de Gov.uk, i no me n’amago. Quan vius al Regne Unit una temporada et malacostumes a uns serveis digitals de primera classe.

Tècnicament, m’ho he pres com una excusa per refrescar coneixements en Javascript modern i noves eines, inclòs Alpine.js. Ha sigut un plaer treballar-hi, amb una API sense floritures i una documentació excel·lent. Com sempre el codi font i les dades són obertes, i els podeu trobar al repositori de GitHub (amercader/calendari).

Si feu servir quanesfesta.cat i teniu qualsevol suggeriment em podeu contactar desde qualsevol del canals llistats a la pàgina principal o creant una incidència al repositori.


Quanesfesta.cat: Let’s do one thing, and make it well

What I needed was easy enough:

How can I add the public holidays in Catalonia (included the local ones) to my calendar from an official site?

Sadly, it seems like this apparently easy task is not really possible.

The Catalan Government website offer a very poor experience:

There are a myriad of other web sites that list public holidays but they are generally non official sites riddle with trackers, intrusive ads and auto-generated content for SEO (and they also don’t include local holidays or ICS download).

Instead of going to rant on Twitter, I decided to create the service I’d had like to find. That’s where quanesfesta.cat came from.

The website quanesfesta.cat

A site with a clearly defined function that:

The resulting app is clearly influenced by its British equivalent from Gov.uk, and I don’t shy away from it. Living in the UK for a while you get spoiled with some first class digital services.

On the tech side, I took it as an excuse to refresh my knowledge in modern Javascript and new tooling, including Alpine.js. It’s been a pleasure working with it, with a paired down API and excellent documentation. As ever the source code and generated data are open, and you can find them in GitHub (amercader/calendari).

If you use quanesfesta.cat and have any suggestion and want to contact me you can do so from any of the channels listed in the home page or creating an issue in the repository.